Ladbaby

“ เราสร้างเมืองนี้…บนไส้กรอกโรล” โดย LadBaby

ตามชื่อเรื่องเพลง 'We Built This City ... On Sausage Rolls' ของ LadBaby ไม่ใช่แค่บทกวีของไส้กรอกม้วน LadBaby ตั้งใจทำเพลงนี้เพื่อการกุศล อ่านเพิ่มเติม